Rodová tradice

od roku 1360 po meči a od roku 1715 po přeslici

001

Tradition

T he Pavlak of Krasensko family descends maternally from the Pavlat of Krasensko family (this family was a branch of the Pavlat of Olšany family). In other words, the Pavlak of Krasensko family descends from Barbora, Pavlat of Krasensko´s widow.


EN | DE | FR
+
002

Bibliografie dějin Českých zemí

D atabáze Historické bibliografie zachycuje odbornou a vědeckou literaturu oboru historie a příbuzných vědních oborů (archeologie, etnologie, právní věda, literární věda, památková péče, historická geografie a kartografie, historická onomastika a toponomastika, historická demografie atd) od roku 1990 (výběrově od roku 1945). Dějiny rodu jsou zpracovány v publikaci Sedm století ve znamení želízka a mlátku.


VÍCE INFORMACÍ
+


PUBLIKACE
+
003

Původ rodu Pavlátů / Pavláků z Krasenska a jeho stručné dějiny

R ozrod erbu zkřížených hornických kladiv je doložen ve 14. století (1360). Naši přímí předkové jsou připomínáni jako majitelé hamrů u Moravského Berouna již v roce 1515. Tato stará vladycká rodina byla dne 8. 12. 1536 povýšena českým králem Ferdinandem I. Habsburským do moravského rytířstva. V Krasensku je rodina doložena již v době předbělohorské (1618). Od roku 1627 její členové vystupují pod příjmením Pavlak. Významným předkem byl Matyáš Adam Pawlack, krásenský rychtář, který v roce 1787 založil z rozhodnutí vrchnosti Triviální školu v Krásensku. V současné době slouží budova zemanské rychty vzdělávacím účelům, je tedy možno říci, že kruh se uzavřel.


VÍCE INFORMACÍ
+
004

Pozdravy z Nového světa

P o porážce na Bílé hoře odešlo z Českých zemí do exilu několik tisíc rodin. Císařská vláda vydala koncem července 1627 patent nařizující všem obyvatelům přiznat se ke katolické víře, nebo do šesti měsíců prodat pozemkový majetek a opustit zemi. Lhůta k prodeji majetku sice byla později o dva měsíce prodloužena do konce března 1628, ale přísné nařízení zůstalo v plném rozsahu v platnosti. V následujících dvou desetiletích se protireformační tažení poněkud zmírnilo a emigrační vlna opadla, ale po vestfálském míru se boj proti nekatolíkům opět vystupňoval, takže v 50. letech odcházelo mnoho dalších rodin do ciziny.


VÍCE INFORMACÍ
+
005

Genealogická posloupnost po přeslici od roku 1715 do současnosti

D ne 8. 10. 1715 byl ve Vídni římskoněmeckým císařem Karlem VI. Habsburským povýšen do šlechtického stavu s právem na oslovení Prenobilis (Vysoce urozený) Jan Ludvík Traeger von Königinberg, můj praděd v 6. generaci.


VÍCE INFORMACÍ
+
006

Myslivecká tradice

P rávo lovu je součástí naší rodové tradice po přeslici nepřetržitě od přelomu 17. a 18. století, přičemž jsme vždy dbali o přísné dodržování zásad ušlechtilé myslivosti, které se u nás po generace vyvíjely.


VÍCE INFORMACÍ
+
007

Ve službách Spišské stolice

V roce 1992 došlo v Chmel'nici u Staré L'ubovni ke spojení našeho rodu s uherským zemanským rodem Kánya (v roce 1947 násilně slovakizovaným a vystupujícím od té doby pod příjmením Kaňa).


VÍCE INFORMACÍ
+
008

Vlčí udice

M ůj děd Josef Pavlák, manažer firmy Baťa ve Zlíně a nositel Československého válečného kříže 1918/19 za boje na Slovensku, se v roce 1927 oženil s Marií Kamencovou, která pocházela ze starého rytířského rodu Kamenců z Kamena (z polsko-litevského rozrodu erbu vlčí udice).


VÍCE INFORMACÍ
+
009

Tu, felix Austria, nube

Š týrsko bylo po několik generací druhým domovem našich předků. Přestože již od 30. let 20. století nemáme ve Štýrsku žádný majetek, jména rodů našich předků jsou součástí rakouské (a zejména štýrské) historie.


VÍCE INFORMACÍ
+
010

La reine est morte, vive la reine

N aše praprapra…teta Žofie Albínová z Helfenburka, kněžna abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, korunovala dvě české královny: r. 1616 Annu Tyrolskou (manželku císaře Matyáše) a r. 1627 Eleonoru Toskánskou (manželku císaře Ferdinanda II.).


VÍCE INFORMACÍ
+
011

Pán Bůh a čest Můj klenot jest

T oto heslo náleželo od 17. století rodu Janovských z Janovic, který patří k našim předkům po přeslici.


VÍCE INFORMACÍ
+
012

Bohemismus - tradice zavazuje

J sme potomky obyvatel Českých zemí českého i německého jazyka. Součástí naší rodinné tradice je odmítání českého i německého nacionalismu. Naši předkové patřili v době habsburské monarchie k tzv. druhé společnosti, v době První republiky k vyšší střední třídě. Někteří z nich se podíleli na budování českého státu bez ohledu na svou jazykovou příslušnost.


VÍCE INFORMACÍ
+
013

КРЯЧОК ЛЯЛІЙОВИЙ

V našem rodě se prostřednictvím rusínského národně uvědomělého rodu Dulyů pocházejícího z kmene Lemků ze Šambrona u Staré L´ubovně prolínají kulturní vlivy latinského Západu a byzantského Východu. Z rodiny Dulyů v Šambroně u Staré L´ubovně pocházely zpěvačky rusínských písní Anna Dulyová (21 písní) a Mária Dulyová (27 písní). Rukopisné zápisy jejich písní se nacházejí v pozůstalosti národopisce Jozefa Kolarčíka – Fintického. Ta je zařazena do rukopisných fondů úseku hudebních rukopisů Literárně – archivního oddělení Matice slovenské.


VÍCE INFORMACÍ
+
014

„I Rusko má takové syny“ (Kateřina II. o Orlovovi)

N aše praprateta Anna Aleksejevna Orlovová byla dcerou admirála a velitele ruské eskadry ve Středomoří Alekseje Grigorjeviče Orlova (1737 – 1808). Aleksej Grigorjevič Orlov byl v r. 1770 hlavním velitelem námořní výpravy proti Turkům. U Česmy zničil turecké loďstvo a zajal mnoho lodí egyptských, tuniských aj., načež r. 1774 byl vyznamenán čestným příjmením Česmenský.


VÍCE INFORMACÍ
+
015

Věrni zůstaneme

T ěsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A drželi se kritéria: nemohou odejít všichni – i doma musí zůstat schopní lidé. Bez jejich pomoci by se například později neobešli parašutisté vysazovaní do Protektorátu z Británie, ale i Sovětského svazu.


VÍCE INFORMACÍ
+
016

Legio Patria Nostra

N a přelomu 40. a 50. let zuřila studená válka mezi Východem a Západem. Indočína byla zemí, kde probíhal otevřený boj proti komunistům. Můžeme říci, že v Indočíně se tehdy bojovalo i za demokracii ve střední Evropě. Z tohoto důvodu začalo po komunistickém puči v Československu v roce 1948 do cizinecké legie proudit více mladých Čechů a Slováků. Jedním z nich byl i bratranec mého otce, který se nechal zapsat mezi legionáře pod jménem Vlastimil Kovář. Sloužil u 1REC (jízdní pluk cizinecké legie) v hodnosti LEG. Jeho vojenské číslo bylo 51460. Dne 21. 1. 1950 padl v boji proti Viet Minhu a čínským komunistům.


VÍCE INFORMACÍ
+
017

Rodové sdružení

V zhledem k tomu, že seriózní genealogie klade důraz na skutečně doloženou posloupnost předků a nikoli na shodnost či podobnost příjmení, bylo v roce 2000 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR Rodové sdružení Pavláků, jehož cílem je provádět genealogický výzkum rodu Pavláků z Krásenska.


VÍCE INFORMACÍ
+
018

Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti

Z aložením mirošovské větve dne 7. 8. 1963 v Karlových Varech došlo ke znakové úpravě.


VÍCE INFORMACÍ
+
019

Zemanská rychta v Krásensku u Vyškova

D o roku 1848 vedl správu obce Krásensko purkmistr. Měl kolem sebe radu složenou ze starších obce. Dozor nad nimi měla vrchnost (olomoucký biskup), jejímž zástupcem v obci byl rychtář, který vybíral daně a soudil přestupky. Zemanská rychta v Krásensku, působiště našich předků, našla v současné době důstojné uplatnění jako Středisko ekologické výchovy, ve kterém se realizují environmentální vzdělávací programy. To ji zřejmě zachránilo před zkázou, které podlehla celá řada drobných panských sídel.


VÍCE INFORMACÍ
+