Genealogická posloupnost po přeslici

Jak se naše moravská rodina dostala na Rokycansko? Prostřednictvím Eleonory Filomeny Anny Peiskerové, která pocházela z mirošovské větve rodu, založené sňatkem jejího děda Františka de Paula (1856 –1934) s Annou Duchkovou, původem z pražské bankéřské rodiny Duchků, spřízněné s pražskou židovskou podnikatelskou rodinou Maxe Maendla. Max Maendl koupil roku 1907 v dražbě velkostatek Mirošov se zámkem. Po něm na velkostatku hospodařil jeho syn Josef, který před hrozbou německého fašismu odešel počátkem roku 1939 do ciziny. Velkostatek byl dán rozhodnutím ministerstva zemědělství pod vnucenou správu a v srpnu roku 1939 jej koupil protektorátní ministr zemědělství dr. Ladislav Feierabend. Od té doby mirošovský zámek již naší rodině nepatří, nicméně rodinná hrobka ano. V souladu s Rodovým zákonem přešlo v 80. letech minulého století správcovství hrobky na mirošovskou větev našeho rodu.


Johann Ludwig Tröger de Königinberg

Dne 8. 10. 1715 byl ve Vídni římskoněmeckým císařem Karlem VI. Habsburským povýšen do šlechtického stavu s právem na oslovení Prenobilis (Vysoce urozený) Johann Ludwig Tröger de Königinberg, můj praděd v 6. generaci.
Záznam z 8. října 1715 o udělení titulu šlechtic Ludwigovi Traegerovi s predikátem von Königinberg
Zápis ze dne 8. 7. 1726 o úmrtí Jana Ludvíka Trögera de Königinberg. Matrika zemřelých 1715 – 1733, f. ú. Hradec Králové. SOA Zámrsk
Opis zápisu ze dne 8. 7. 1726 o úmrtí Jana Ludvíka Trögera de Königinberg

Svědectví archivů

Zápis o sňatku Kryštofa Meisnera s Annou, dcerou Jana Ludvíka Trögera z 11. 1. 1729. Matrika OZ 1707 – 1759, f. ú. Přepychy. SOA Zámrsk PŘEPIS:
Copulatus Generosus Dominus Christophus Meisner Oppočna cum Praenobili Virgine Anna Filii post defunctum Praenobilem et Consultissimum Dominum Joannem Ludovicum Tröger quondam Primatem Civitatis Regine Hradensis.

Ženatý urozený pán Kryštof Meisner z Opočna s vysoce urozenou pannou Annou dcerou po zemřelém vysoce urozeném a nejzkušenějším pánu Janovi Ludvíkovi Trögerovi, kdysi primátoru města Hradce Králové.
Zápis o úmrtí Kryštofa Meisnera z roku 1759. Matrika NOZ 1723-1797, f. ú. Opočno. SOA Zámrsk PŘEPIS:
Zemřel Kryštof Meisner zaopatřený svátostí umírajících a papežským požehnáním. Byl pohřben v klášteře jako duchovní otec kapucínů ve věku 77 let.
Zápis o sňatku Johanna Karla Bayerle a Anny, dcery Kryštofa Maixnera z 20. 11. roku 1768. Matrika NOZ 1723-1797, f. ú. Opočno. SOA Zámrsk PŘEPIS:
Dies et Locus 20. Opoczna, Copulati 1768 In Novembri, Copulati sunt cum dispensatione super duabus denuntiationibus p. me F. Portenstein, C. L. sponsus D. Joannes Bayerle, Contributionum Collector cum Sponsa V. Anna filia def. D. Xtophoru Maixner – uterque Liber. TT. Virgo Maria filia Praenob. Dni. Antonii Hertzig directoris Mul. D. Joanna jux Dni Antonii Ulrich Super. Burgravii T.T. de n. Impedim.

(Den a Místo 20. Opočno, Manželství 1768 v listopadu, Oddáni jsou po udělení dispensu (povolení sňatku příbuzných) po ohláškách skrze mne F. Portenstein, na uvedeném místě ženich Pán Joannes Bayerle, kontribuční s nevěstou Pannou Annou, dcerou po zemřelém Pánu Kryštofu Maixnerovi - oba svobodní (nepoddaní) Svědci Panna Maria dcera Vysoce urozeného Pána Antonia Hertziga ředitele, Paní Joanna žena Pána Antonia Ulricha purkrabího
Monsieur Jean de Beyerle, můj 4x praděd, vrchní ředitel panství Opočno, otec Mademoiselle Theresia Aloysia Francisca de Paula Beyerle. Oslovení v dopise z roku 1791. SOA Zámrsk
Pečeť s podpisem na závěti Jeana de Beyerle, mého 4x praděda, vrchního ředitele panství Opočno. 1799. V klenotu erbu je gryf držící palcát
Zápis o křtu Teresie Aloysie Francisci de Paula Bayerle z 19. června 1776 Matrika N 1723-1803, f. ú. Opočno. SOA Zámrsk PŘEPIS:
Dies 19. Anno 1776 Mense Junio, Baptisans Franciscus Portenstein, Cur. Infans Teresia Aloysia Francisca de Paula, Parentes D. Bayerle Joannes Contribut: Colector M. Anna – liberi, Patrini Lev. D. Barbara jux D, Bernardi Dworzak quaestoris, Tes. D. Joanna jux D. Antonii Ulrich, oeconom: Directoris Czastolowicio et Nob. D. Antonius Hertzig de Hertzfeld, Religio Cathol. Locus Opoczna

(Dne 19. roku 1776 v měsíci červnu, křtící František Portenstein duchovní správce, dítě Teresia Aloysia Francisca de Paula, rodiče Pán Bayerle Joannes, kontribuční matka Anna – svobodní (nepoddaní), kmotra Paní Barbara, žena Pána Bernarda Dworzaka duchodního, Svědci Paní Johanna žena Pána Antonia Ulricha hospodářského ředitele na Častolovickém panství a Urozený Pán Antonius Hertzig z Hertzfeldu, Náboženství katolické, místo Opočno)
Zápis o sňatku Antona Peiskera a Teresie Bayerle z roku 1793. Matrika NOZ 1723-1797, f. ú. Opočno. SOA Zámrsk PŘEPIS:
1793 Januar 31., Nro Domu 2, Ženich Herr Anton Peisker, Justitiär in Smiřzitz, Naboženst. Katolick., Wěk 39, Wdowec, Nevěsta Madamoiselle Theresia Tochter des H. Johann Bayerle Oberamtmanns, Naboženst. Katolickeho, Wěk 17, Swobodna.
Rodný list Anny Kern z 11. 8. 1823 PŘEPIS:
Taufschein

Geistlicher bezeuget hiermit und vom Taufbuch von horizer Pfarre Tom. 7. Pag. 184, daß Anna Albyna eine ehelich erzeugte Tochter von H. Joseph Kern…..........und Frau Lydmilla, Tochter…..........von Kašpar Flegl Hořitzer Bürger und Primar, Ehegattin beide katholischer Religion am 11 August Ein Tausend acht Hundert drey und zwanzig – 1823 – in der Stadt Hořitz A=cons. 1 geboren und von dem Dr. Joseph….........in der Pfarrkirche getaufet wurde.

Křestní list

Duchovní tímto svědčí a dle Knihy pokřtěných hořické fary Díl 7. str. 184, že Anna Albína, manželská dcera pana Josefa Kerna…...........a paní Lydmily, dcery Kašpara Flega, hořického měšťana a primase, choti, oba katolického vyznání, se 11. srpna jeden tisíc osm set dvacet tři – 1823 – ve městě Hořice č. 1 narodila a doktorem Josefem…...........ve farním kostele pokřtěna byla.
Erb s turnajskou přilbou pro Antona Valentina Edmunda Peiskera, soudce a zemského advokáta, a jeho potomky Můj 3x praděd Anton Valentin Edmund Peisker (1754 – 1806) je v roce 1791 připomínán jako justiciár na panství Opočno. Dne 31. 1. 1793 pojal v Opočně za choť Mademoiselle Terezii Aloysii Franciscu de Paula Beyerle, dceru Johanna de Beyerle (Bayerle), vrchního na opočenském panství. U příležitosti sňatku mu byl Colloredy, kteří měli od roku 1724 právo většího palatinátu, udělen erb s turnajskou přilbou dědičně (justiciárové sice měli ve Svaté říši římské právo užívat znaku s turnajskou přilbou, nikoli však dědičně).
Právo na oslovení Eure Hochwohlgeboren – Vaše Vysokoblahorodí. Dopis z roku 1915
Opis rodného listu Jana Peiskera nar. 25. 10. 1844.
Opis byl proveden v roce 1940 a je dokladem toho, že Peiskerové byli dědičnými fojty v Lachově.
Za protektorátu bylo stejně jako v Německé říši povoleno užívat historických titulů, v našem případě titul dědičného fojta - Erbscholze