Pozdravy z Nového světa

Labyrint světa a ráj srdce

P o porážce na Bílé hoře odešlo z Českých zemí do exilu několik tisíc rodin. Císařská vláda vydala koncem července 1627 patent nařizující všem obyvatelům přiznat se ke katolické víře, nebo do šesti měsíců prodat pozemkový majetek a opustit zemi. Lhůta k prodeji majetku sice byla později o dva měsíce prodloužena do konce března 1628, ale přísné nařízení zůstalo v plném rozsahu v platnosti. V následujících dvou desetiletích se protireformační tažení poněkud zmírnilo a emigrační vlna opadla, ale po vestfálském míru se boj proti nekatolíkům opět vystupňoval, takže v 50. letech odcházelo mnoho dalších rodin do ciziny.

N ěkteří Pavlákové odešli do exilu do horních Uher, kde se po Bílé hoře vytvořila následující emigrantská centra:
1. Západní Slovensko. Moravští protestanti byli přijati zejména městy Skalica, Holíč, Trenčín a Púchov. Na západní Slovensko směřoval největší proud exulantů z Moravy.
2. Severozápadní Slovensko. V Liptovském Sv. Mikuláši působil protestantský český exulant, kazatel Jiří Tranovský.
3. Spiš. Levoča se stala centrem moravských exulantů na východním Slovensku. Již v roce 1614 tam působila tiskárna, jež vydala roku 1636 evangelický zpěvník Cithara sanctorum, který sestavil exulant Jiří Tranovský. V Levoči vyšly i některé spisy J. A. Komenského.
4. Východní Slovensko. Rovněž v této oblasti žila komunita moravských exulantů. Blatný Potok (Sárospatak) na dnešní maďarsko – slovenské hranici je významný pobytem J. A. Komenského. Zdejší novokřtěnci a moravští bratři společně obdělávali půdu a chovali dobytek, řemeslníci pracovali v dílnách, jejichž výtěžek plynul jako kdysi v husitském Táboře do pokladny obce.
Loučení moravských exulantů s vlastí
Loučení moravských exulantů s vlastí

Osídlování Divokého západu

V e Spojených státech byla v roce 2007 vydána 84 stránková publikace „The Pavlak Name in History“. Pojednává o:
 • Původu a významu příjmení
 • Imigraci nositelů příjmení do Spojených států
 • Životním stylu a sociálním postavení nositelů příjmení
 • Službě nositelů příjmení v armádě USA
 • D le U.S. Census Bureau – evidence obyvatel USA příjmení PAVLAK zaujímá dle četnosti výskytu mezi ostatními příjmeními v USA 28 617. místo a je vlastněno pouze 784 osobami (údaj z roku 2016).

  P avlakové v USA jsou ve své většině potomky Pavláků, kteří odešli po Bílé hoře z Moravy do Horních Uher a odtud v 19. století do USA.

  N ositelé příjmení Pavlak působili v letech 1880 a 1920 v těchto státech:
  V roce 2012 vypadalo rozšíření jména Pavlak ve Spojených státech takto:

  Zlatá horečka na lovištích kmene Šošonů

  N a severoamerickém kontinentě se vyskytuje toponymum PAVLAK (někdy také PAVLAK FOREST CAMP), jako jediné na světě. Jedná se o městečko ležící ve státě Nevada v hrabství Elko, v severní části Národního parku (Humboldt Nartional Forest) u města Jarbidge, jehož jméno je odvozeno z šošonského slova v překladu značícího „špatný nebo zlý duch“). Městečko bylo založeno Mikem Pavlakem v souvislosti s objevením ložisek zlata roku 1909 v okolí. Již adresa lokality značí, že se jedná o místo ležící v divoké a opuštěné krajině. Je možno se tam dostat po cestě, která má výstižný název Last Chance Road (Cesta poslední naděje). V městečku, založeném roku 1909, byla zřízena pošta. Ta nese název po zakladateli lokality – Pavlak Post Office. V okolí se nachází ještě Pavlakův svah (Pavlak Grade – slope) a Pavlakův mlýn (Pavlak Mill).
  Vesnice Šošonů z roku 1890
  Nejstarší fotografie městečka Elko z roku 1869
  Nádraží v Elko v roce 1869
  Obchodní ulice v Elko v roce 1910. Pohled z východu N a následující mapě je uvedena lokalizace osady PAVLAK v USA.
  Tato mapa je uveřejněna na internetové stránce U. S. Gazetter – USGS Geographic Names Information System – National Mapping Information
  V této publikaci z roku 1912 je obšírně pojednáno o Michaelovi Pavlakovi, důlním podnikateli a vlastníkovi the Jarbidge-Pavlak Mining Co. Z publikace vybíráme následující text:
  The Pavlak property, one of the earliest discoveries, is centrally situated and easy of access, on Jarbidge River about a mile above the town, between elevations of approximately 6,400 and 7,000 feet. It was located by Michael Pavlak, a leading pioneer of the camp and one of the present proprietors, late in 1909. It is owned by the Jarbidge-Pavlak Mining Co.

  D alší informace je v publikaci Nevada Place Names. A geographical dictionary z roku 1974.
  R ovněž publikace Old Heart of Nevada. Ghost Towns and Mining Camps z roku 1998 uvádí zajímavé údaje:
  T akto vypadalo městečko, které založil v roce 1909 Michael Pavlak (foto ze sbírek Northeastern Nevada Museum).
  T oto je pohled asi z roku 1915 na Pavlak Mine, Jarbidge District, Elko Co., Nevada.