Rodové sdružení

Vzhledem k tomu, že seriózní genealogie klade důraz na skutečně doloženou posloupnost předků a nikoli na shodnost či podobnost příjmení, bylo v roce 2000 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR Rodové sdružení Pavláků, jehož cílem je provádět genealogický výzkum rodu Pavláků z Krásenska.


Pečujeme o odkaz našich předků

B ude-li se někdo hlásit do našeho rozrodu a neprokáže-li jednoznačnou genealogickou posloupnost od našich předků, bude oprávněně považován za podvodníka a hochštaplera.
Titulní strana stanov
Registrace znaku a praporu na MV ČR. Strana č. 5 Stanov
Příloha ke Stanovám. Vyobrazení znaku a praporu
Pečeť rodového sdružení Pavláků S etkáváme se bohužel se znakovými kancelářemi, které vytvářejí na základě shodnosti či podobnosti příjmení rodový erb, který je totožný či téměř totožný s erbem historické rodiny, čímž záměrně vytvářejí zdání genealogické souvisloti. V žádném případně se nelze hlásit k erbu historické rodiny bez řádného prokázání genealogické posloupnosti. Jako příklad lze uvést nabídku níže uvedené zahraniční znakové kanceláře, která nositelům našeho a podobných příjmení nabízí iluzi příslušnosti k našemu rodovému erbu.