Collegium Laurentum

Odborné publikace

International Business (How to succeed in international Markets). Revised and Updated

The aim of this handbook is to help students gain knowledge of three generic themes of international business, including the environmental context of international business, international business strategies, and operational management of international businesses. Students are also expected to develop skills to critically analyse practical issues related to these themes.

This book prepares men and women for the exciting, challenging, and rewarding career of managing in an international environment. As the title indicates, this up-to date second edition recognizes and responds to the global nature of managing.

International Business (How to succeed in international Markets). Revised and Updated

Nakladatelství: Vysoká škola finanční a správní v Praze. Edice EDUCOpress
Datum vydání: 2020
ISBN: 978-80-7408-209-2
Rozsah: 163 stran

Řízení inovací a změn

V současné době globálního trhu, raketového nástupu nových technologií, rychlé komunikace prostřednictvím on-line médií, je pro podniky velmi obtížné udržet tempo svého rozvoje. Zákazníci jsou stále náročnější, konkurence dravější. Jedinou možností, jak získat konkurenční výhodu, je inovovat. Studijní texty zohledňují současné trendy moderního řízení inovací a změn, jsou základním studijním textem předmětu Řízení inovací a změn a současně východiskem pro praktická cvičení daného předmětu.

Řízení inovací a změn

Nakladatelství: Vysoká škola finanční a správní v Praze. Edice EDUCOpress
Datum vydání: 2019
ISBN: 978-80-7408-183-5
Rozsah: 166 stran

International Business. How to succeed in International Markets

The aim of this handbook is to help students gain knowledge of three generic themes of international business, including the environmental context of international business, international business strategies, and operational management of international businesses. Students are also expected to develop skills to critically analyse practical issues related to these themes.

International Business. How to succeed in International Markets

Nakladatelství: Vysoká škola finanční a správní v Praze. Edice EDUCOpress
Datum vydání: 2017
ISBN: 978-80-7408-157-6
Rozsah: 98 stran

Základy podnikání

Tato elektronická publikace byla vytvořena pro podporu studia předmětu Základy podnikání na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

Základy podnikání

Nakladatelství: Západočeská univerzita v Plzni
Datum vydání: 2017
ISBN: 978-80-261-0669-2
Rozsah: 247 stran

Internacionalizace malého a středního podnikání

V dnešním výrazně konkurenčním prostředí se internacionalizace stává i pro malé a střední podniky (MSP) podmínkou přežití. Podnikatelé musí změnit své myšlení a naučit se využívat internacionalizaci k posílení vlastní konkurenceschopnosti. Pro MSP však státní hranice představují i dnes významnou překážku pro rozšiřování podnikání a tyto podniky jsou stále značně nebo dokonce zcela závislé na svých domácích trzích. Podle současných odhadů vyváží jen jedna pětina evropských MSP a pouze 3 % MSP mají dceřiné společnosti, pobočky nebo společné podniky v zahraničí. Ještě znepokojivější je skutečnost, že velká část evropských MSP zatím o internacionalizaci ani neuvažuje, přestože tyto MSP jsou již dnes vystaveny i na svých vlastních vnitřních trzích výrazné mezinárodní konkurenci. Překročení hranice otevře dveře novým zákazníkům, novým dodavatelům, novým technologiím a novým možnostem spolupráce, což je pravděpodobně nejlepší cesta k dalšímu rozvoji MSP do budoucna.

Internacionalizace malého a středního podnikání

Nakladatelství: Západočeská univerzita v Plzni
Datum vydání: prosinec 2014
ISBN: 978-80-261-0401-8
Rozsah: 55 stran

Kdo byli naši předkové, jaké je jejich kulturní dědictví

Publikace pojednává o střetu a prolínání kultur a je autorem využívána pro přednášky v oblasti interkulturního managementu.

V této knize začneme naše vyprávění od okamžiku nula, kdy vznikl vesmír a tím i předpoklady pro vznik lidského rodu. Nejnovější vědecké výzkumy potvrzují fascinující zjištění: židovsko – křesťanské představy o vzniku světa a etnogenezi lidstva se v hrubých rysech shodují s vědeckými poznatky. NEEXISTUJE zásadní rozpor mezi vědeckým vysvětlením vzniku vesmíru tzv. velkým třeskem a židovsko – křesťanským pojetím stvoření světa Bohem. Velký třesk začal v čase, to znamená, že nejdřív vesmír nebyl a najednou byl. A to je zázrak nad zázraky. My nejsme schopni pochopit ten velký třesk a čas nula.

Kdo byli naši předkové, jaké je jejich kulturní dědictví

Nakladatelství: Nákladem PKMC
Datum vydání: 2014
Rozsah: 215 stran

Ekonomika malých a středních podniků

Tato publikace je první elektronickou knihou v dějinách Fakulty ekononomické Západočeské univerzity v Plzni. Autor při zpracování textu vychází z několikaletých analýz uskutečňovaných v rámci výuky svého předmětu Specifika malých a středních podniků na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. V publikaci se dozvíte, jak zpracovat strategický podnikatelský koncept a jak realizovat strategické cíle prostřednictvím střednědobých plánů. Pochopíte význam integrovaného řízení podnikových procesů (lidské zdroje, marketing, inovace, finance) a prohloubíte si znalosti v oblasti tzv. měkkých prvků řízení (komunikace, týmová práce, delegování), jež jsou nezbytné pro naplňování strategických cílů. Součástí publikace je také problematika projektového řízení a řízení obchodních činností. Publikace je určena nejen malým a středním podnikatelům, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat, ale také studentům vysokých škol podnikohospodářského zaměření, kteří si chtějí osvojit praktické dovednosti.

Ekonomika malých a středních podniků

Nakladatelství: Západočeská univerzita v Plzni
Datum vydání: říjen 2013
ISBN: 978-80-261-0268-7
Rozsah: 118 stran

Podniková ekonomika

Publikace pojednává o klíčových otázkách podnikové ekonomiky: o ekonomické efektivnosti podniku, kalkulaci nákladů vstupů, tvorbě ceny výstupů a o projektovém řízení podnikových procesů. Spoluautorem publikace je pan Prof. Ing. Karel Křikač, DrSc.

Podniková ekonomika

Nakladatelství: Západočeská univerzita v Plzni
Datum vydání: květen 2010
ISBN: 978-80-7043-896-1
Rozsah: 118 stran

Řízení institucí veřejného sektoru po vstupu České republiky do EU

Nosným tématem publikace je problematika reformy veřejné správy v procesu integrace České republiky do EU. Pozornost je rovněž věnována řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru a tvorbě veřejných rozpočtů.

Řízení institucí veřejného sektoru po vstupu České republiky do EU

Nakladatelství: Západočeská univerzita v Plzni
Datum vydání: říjen 2008
ISBN: 978-80-7043-722-3
Rozsah: 112 stran

Nauka o veřejné správě

Publikace je určena všem, kteří se hodlají věnovat profesní kariéře v oblasti veřejné správy. Jejím cílem je poskytnout přehled vývoje organizace veřejné správy a seznámit s oborem, který je tradičně označován jako správní věda.

Nauka o veřejné správě

Nakladatelství: Západočeská univerzita v Plzni
Datum vydání: září 2005
ISBN: 80-7043–406-6
Rozsah: 128 stran

Lidské zdroje a fondy EU

Publikace je zaměřena na problematiku přípravy rozvojových projektů v oblasti řízení lidských zdrojů, měla by posloužit jako metodická pomůcka při zpracování projektové dokumentace. Podává přehled o možnostech spolufinancování projektů z Evropského sociálního fondu u všech hlavních typů organizací, které jako zpracovatelé projektů nejčastěji vystupují (malé a střední podniky, instituce veřejného sektoru a nevládní nezisové organizace). Publikace je určená všem zaměstnavatelům, kteří kladou důraz na aktivní vyhledávání možností rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím rozvojových projektů.

Lidské zdroje a fondy EU

Nakladatelství: ASPI Praha
Datum vydání: květen 2005
ISBN: 80-7357-139-0
Rozsah: 128 stran

Kapitoly z personálního managementu

Publikace je určena zaměstnancům Vězeňské služby s cílem posílit jejich kompetence v oblasti personálního managementu v souladu s humanizací vězeňské služby po roce 1989.

Kapitoly z personálního managementu

Nakladatelství: Vězeňská služba České republiky. Institut vzdělávání VS ČR
Datum vydání: prosinec 2002
Rozsah: 84 stran

Strategie českých podniků v procesu evropské integrace (pracovní sešit pro distanční studium)

Publikace je složena z přednášek, projevů a článků autora, které se týkají dopadu integrace ČR do EU z podnikohospodářského hlediska. Problematika evropských integračních procesů je oslovena pouze okrajově a důraz je kladen na charakteristiku podnikového prostředí v EU.

Strategie českých podniků v procesu evropské integrace (pracovní sešit pro distanční studium)

Nakladatelství: Západočeská univerzita v Plzni
Datum vydání: prosinec 2000
Rozsah: 90 stran

Jan Peisker. Nedokončený zápas o vědeckou pravdu

Kniha je životopisem bratra autorova praděda z matčiny strany. Recenze uveřejněná In: Slavia – časopis pro slovanskou filologii 67 (1998), č. 4, str. 554-556, Slovanský ústav Akademie věd hodnotí knihu následovně: „Je tedy nabíledni radovat se z monografie o Peiskerovi, alespoň o jedné z obrovské skupiny opomíjených osobností naší vědy…“ „ …kniha přináší zajímavá fakta ze soukromého života Peiskerova, někdy je tu dosaženo vyprávění blízkého vzpomínkové próze, nejednou s tragikomickou pointou (autor použil i dosud nepublikovaných osobních vzpomínek Peiskerových)“.

Kniha je autorem využívána jako jeden z pramenů pro přípravu přednášek z oblasti agrárních a hospodářských dějin.

Jan Peisker. Nedokončený zápas o vědeckou pravdu

Nakladatelství: Spolek pro středoevropskou heraldiku a genealogii
Datum vydání: 2000
ISBN: 80-238-5227-2
Rozsah: 96 stran

Cestovní ruch

Cestovní ruch se zařazuje mezi nejvýznamnější hospodářská odvětví na světě. Často se hovoří o průmyslu cestovního ruchu. Cílem publikace bylo vyplnit mezeru na trhu literatury o cestovním ruchu v polovině 90. let minulého století.

Cestovní ruch

Nakladatelství: Západočeská univerzita v Plzni
Datum vydání: leden 1995
ISBN: 80–7082–185-X
Rozsah: 268 stran