Profil PKMC

Projekty PKMC Kulturní dědictví

Projekt roku 2016

Významným projektem roku 2016, který byl realizován ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě, pobočka Olomouc, byla digitalizace nejstarší Knihy svatebních smluv obce Krásensko z let 1787 – 1840 (kniha č. 16 846). Jedná se o významnou rodovou památku neboť v zápisech z let 1788 – 1799 je uváděn Matyáš Egídius Pavlak z Krasenska jako rychtář obce Krásensko, náš přímý předek. Elektronická verze této knihy byla v temže roce námi poskytnuta Římskokatolické farnosti v Krásensku a stala se součástí fondu farní knihovny.

Ukázka jednoho ze zápisů (Matyáš Pavlak z Krasenska podepsán v levém dolním rohu):

Kniha svatebních smluv

Projekt roku 2017

V roce 2017 jsme realizovali projekt digitalizace osobní korespondence mezi literárním tajemníkem prezidenta T. G. Masaryka Vasilem Škrachem a profesorem Dr. Janem Peiskerem (1851 – 1933). Profesor Jan Peisker, bratr mého praděda z matčiny strany, byl ředitelem Univerzitní knihovny v Grazu a zakladatelem Veřejné studijní knihovny pro země Koruny české v Plzni. V roce 1890 knihovna (dnes součást Západočeského muzea v Plzni) získala od profesora Peiskera darem 1800 svazků. Korespondence poskytuje zajímavé informace o soukromém životě T. G. Masaryka a jeho rodiny.

Ukázka jednoho z dopisů:

Dopis Škrach

Projekt roku 2018

V roce 2018 jsme zahájili projekt sbírky finančních prostředků pro digitalizaci vzácného tisku Thomae de Kempis De imitatione Christi s ex libris posledního Rožmberka.

Tato kniha má znamenitou historii: Když prodal Krumlov, přenesl si pán z Rožmberka svou slavnou knihovnu s četnými rukopisy do Třeboně. Jeho dědic, pán ze Švamberka, propadl císaři hrdlem, knihovnu konfiskovali a odvezli na pražské Hradčany. Tam ji 1648 Švédové uloupili a generál Königsmark ji poslal slavnostně své královně Christině. Učená královna se zřekla r. 1654 trůnu, zem opustila s nejvzácnějšími rukopisy a mnohými tisky, mezi nimi byla též tato kniha Tomáše Kempenského, z níž se asi připravovala ke své konverzi ke katolictví. Žila pak v Římě. Po smrti jejího dědice koupil knihovnu papež a vtělil do knihovny vatikánské, kde tvoří zvláštní oddíl „Bibliotheca Reginae“ Mnoho knih Rožmberských bylo však dříve rozkradeno, mezi nimi rovněž kniha Tomáše Kempenského. Když pak Jan Valerian Jirsík, biskup budějovický, navštívil Řím, uviděl u antikváře knihu Kempenského s erbem posledního Rožmberka. Koupil ji a daroval svému příteli, faráři ve Frantolech, jehož nástupce ji postoupil naší rodině. Tuto knihu společně s některými dalšími vzácnými prvotisky předala naše rodina v roce 1898 knihovně Městského historického muzea v Plzni. Dnes je tato kniha uložena v knihovně Západočeského muzea v Plzni.

Kniha De imitatione Christi