Profil PKMC

Historie PKMC

Již od roku 2000 stoupáme k úspěchu.

Podnikatelský subjekt Miroslav Pavlák – Krasensko Management Consultancy byl založen v roce 2000 jako poradenské středisko pro přípravu a implementaci podnikatelských a regionálních rozvojových projektů spolufinancovaných z Předvstupních a Strukturálních fondů EU.

Živnostenský list
Zakladatelská listina rodinného podniku
Miroslav Pavlák – Krasensko Management Consultancy.
Živnostenský list z roku 2000.

Počátky našeho podnikání byly velice skromné, neboť jsme začínali v garáži. V průběhu let firma postupně rozšiřovala nabídku svých služeb za účelem flexibilního vykrývání skulin na trhu.

Z období všeobecného ekonomického poklesu zaznamenaného na světových trzích mezi lety 2008 – 2009 jsme díky zvolení správného portfolia našich aktivit vyšli finančně posíleni.

Dalším významným mezníkem v historii našeho podnikání byla koronavirová pandemie v roce 2020. Byli jsme postaveni před novou výzvu. Zcela jsme inovovali oblast CRM a začali jsme nabízet naše služby prostřednictvím online produktů. Byť se to zdá paradoxní, ale koronavirus nám nabídnul nové perspektivy.

Firemní logo: V roce 2019 bylo na základě změny posloupnosti v nástupnictví rodu po přeslici rozhodnuto o úpravě loga, a to následovně: V souladu s heraldickými pravidly je uprostřed rodového erbu po přeslici (Peiskerů) položen na srdečním štítku původní rodový erb Pavlátů/Pavláků z Krásenska.

Historie loga: Firemní logo bylo vytvořeno spojením rodového erbu po meči a po přesliciMůj 3x praděd Anton Valentin Edmund Peisker (1754 – 1806) je v roce 1791 připomínán jako justiciár na panství Opočno. Dne 31. 1. 1793 pojal v Opočně za choť Mademoiselle Terezii Aloysii Franciscu de Paula Beyerle, dceru Johanna de Beyerle (Bayerle), vrchního na opočenském panství. U příležitosti sňatku mu byl Colloredy, kteří měli od roku 1724 právo většího palatinátu, udělen erb s turnajskou přilbou dědičně (justiciárové sice měli ve Svaté říši římské právo užívat znaku s turnajskou přilbou, nikoli však dědičně). Udělení erbovního listu s otevřenou přilbou bylo v souladu s Taxovním řádem pro rakouské dědičné země ze srpna 1756. Proto je také pod znakem uveden nápis Stammt aus Österreich.

K aliančnímu spojení erbů došlo v roce 1963 v Karlových Varech na základě svatební smlouvy mezi Miroslavem Pavlákem a Eleonorou Filomenou Annou Peiskerovou. V roce 1979 můj strýc Adolf III. Jan Kajetán Peisker (hlava primogenitury) vyslovil souhlas s mým užíváním erbu Peiskerů v případě, že jeho nástupce (můj bratranec) nebude mít potomky. Tento soukromoprávní akt byl potvrzen mým bratrancem o 40 let později v roce 2019, kdy bylo zřejmé, že nástupnictví v primogenituře po přeslici přejde na mě a mé legitimní potomky. V témže roce byla na mě rodinnou radou převedena správa rodinné hrobky primogenitury.

Logo PKMC