Profil PKMC

La reine est morte, vive la reine

Naše praprapra…teta Žofie Albínová z Helfenburka, kněžna abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, korunovala dvě české královny: r. 1616 Annu Tyrolskou (manželku císaře Matyáše) a r. 1627 Eleonoru Toskánskou (manželku císaře Ferdinanda II.).

Rodový palác na Hradčanském náměstí

Při procházkách po staré Praze zájemcům o heraldiku jistě neuniknou početná erbovní znamení zdobící průčelí pražských paláců. Na Hradčanském náměstí, v těsném sousedství paláce arcibiskupského, stojí dům č. p. 14. Na stěně tohoto domu se nachází erb patřící Albínům z Helfenburka.

Erb Albínů z Helfenburka
Erb Albínů z Helfenburka (detail). Vlastní foto
Palác Albínů z Helfenburka
Dům č. p. 14 (fasáda hnědé barvy). Vlastní foto

Prvním známým Albínem z Helfenburka byl Václav, narozený okolo roku 1500. Rožmberským pánům sloužil od roku1522. Již za vladařství Jošta III. z Rožmberka (1532 – 1539) zastával funkci rožmberského kancléře, v níž setrval až do své smrti v roce 1577. V únoru roku 1553 byl spolu se syny Tomášem a Janem přijat do vladyckého stavu království Českého. Od roku 1557 byl prvním v radě pana Viléma z Rožmberka. Václav Albín byl rovněž správcem privilegií rožmberského domu, která byla chována v kapli sv. Jiří na zámku v Krumlově. Rožmberský kancléř Václav Albín zemřel 15. prosince 1577. Svou závěť sepsal vlastnoručně dne 30. července 1573. Z členů své rodiny v ní jmenuje manželku Annu, syny Jana a Tomáše a vnučku Žofii. Text Václavova testamentu svědčí o vytříbeném stylu starého úředníka. O Václavovi Albínovi z Helfenburka se několikrát zmiňuje rožmberský kronikář Václav Březan ve svém díle „Životy posledních Rožmberků“. Ze zmínek vybíráme následující: „18. decembris 1577 učiněn pohřeb kancléři rožmberskýmu panu Václavovi Albínovi z Helfenburku, jenž věrně a dlouho domu rožmberskýmu sloužil. Nenechal po sobě mnoho statku nebo lakomec nebyl, jen na mírném opatření přestával a halafanců nebral.“

Vitráže v chrámu sv. Víta

Ve službách katolické církve

Ze dvou synů Václava Albína z Helfenburka je známější vysokoškolsky vzdělaný Tomáš. Studoval na univerzitách v Pise a Bologni, kde získal doktorát obojího práva. I on vstoupil do rožmberských služeb a často doprovázel pana Viléma na cestách a poselstvích. Oženil se a stal se otcem synů Václava, Kryštofa, Jana, Abrahama a dcer Magdalény a ŽofiePo smrti své (jménem neznámé) manželky vstoupil Tomáš Albín z Helfenburka do duchovního stavu a v krátkém čase dosáhl vysokých církevních hodností. Dne 27. 5. 1567 byl jmenován přímo papežem Piem V. olomouckým kanovníkem. O rok později se stal kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta a oficiálem pražského arcibiskupa Antonína Burse z Mohelnice. Byl také děkanem kolegiátní kapituly na hradě Karlštejn. Když se olomoucký stolec v lednu 1574 uvolnil, Vilém z Rožmberka vyvinul značný diplomatický tlak, aby ho získal pro svého dvořana chráněnce dr. Tomáše Albína. Prostřednictvím domněle příbuzného kardinála Flavia Orsiniho zasáhl u papežské kurie, využil svých známostí u panovnického dvora i na Moravě a už počátkem března 1574 mu hlásil jeho dvorský agent Desiderius Labbe z Vídně, že volba Tomáše Albína je na dobré cestě. Zanedlouho se syn rožmberského kancléře Václava Albína z Helfenburka skutečně stal olomouckým biskupem. Olomouckým biskupem byl zvolen v kapitule dne 8. 3. 1574 a potvrzen papežem Řehořem XIII. dne 8. 10. 1574, k intronizaci na olomoucký biskupský stolec však došlo až v únoru roku 1575. Březan o Albínovo zvolení olomouckým biskupem uvádí následující: 6. octobris 1574 pan vladař ráčil z Říma psaní dostati od jednoho z kardinálů, že Tomáš Albín z Helfenburka byl na přímluvu Viléma z Rožmberka u papežské kurie zvolen za biskupa olomouckého. Posel, když se z Říma vracel s brve (papežskou listinou) mnoho nechybělo a byl by se na Dunaji u Ottenchoimu utopil, protože loď ztroskotala, a kdyby nablízku nebyla jiná loď a jiní plavci je na malou lodičku nepobrali.“ Dne 10. března 1575 podlehl travičskému umění Jana Philopona Dambrovského, který sám nezřízeně toužil po biskupské hodnosti, a než se jeho počínání prozradilo, stačil v letech 1572 – 1578 otrávit tři nebo dokonce čtyři po sobě následující biskupy. Byl sťat asi roku 1587. O vraždě Tomáše Albína z Helfenburka Březan dí: „R. 1575 byl Tomáš otráven Janem Philoponem Dambrovským, kanovníkem a děkanem olomoucké kapituly, z důvodu osobní ctižádosti.“ Olomoucký biskup (v pořadí 41.) Tomáš Albín z Helfenburka byl pohřben v olomoucké katedrále sv. Václava, kde mu byl udělán náhrobek s vyobrazením jeho biskupského erbu a tímto nápisem: „Anno 1575 decima die Martii obiit reverendus in Christo Pater D. Z)., Thomas Albinus, Episcopus Olomucensis. hic sepultus, Cuius anima Deo viuat“.

Záznam o Tomáši Albínovi z Helfenburka
Záznam o Tomáši Albínovi z Helfenburka v Paprockého Zrcadle slavného markrabství Moravského

Tomášova dcera Žofie se narodila v roce 1562 nebo 1563. Dětství prožila v klášteře cistreciácek v Předklášteří u Tišnova. Její životopis podává toto svědectví: „V tomto klášteře zůstala až do 21. roka svého. Byvši odtud vyzdvižena bratrem svým Václavem, tehdáž proboštem Staroboleslavským, měla vejíti v stav manželský. Že se však při námluvách zlomil prsten snubní, ženichem jí podaný, pokládala to Žofie Albinka za vyšší pokynutí, aby nevcházela v sňatek ten, anobrž, zachovajíc panenství, oddala se životu řeholnímu; načež také ihned vstoupila do nejstaršího českého kláštera panenského u sv. Jiří na hradě Pražském. Učinivši tu na den sv. tří králů r. 1587 slavný slib řeholní do rukou arcibiskupa Pražského Martina, zvolena jest pro svou nábožnost a rozšafnosť již r. 1592 za převorství a r. 1600 po smrti Judity Eibenstobrové z Eibenstolu a to jednomyslně i za abatyši staroslavného kláštera toho, načež na den sv. Trojice 1éta 1601 u přítomnosti mnoha osob vzácných a urozených stavu světského i duchovního nominována jest za kněžnu abatyši, v kteréžto hodnosti později potvrzena jest tolikéž arcibiskupem Zbyňkem Berkou dne 15. srpna 1606. Dostalo se jí té cti, že korunovala dvě královny české, r. 1616 Annu, manželku císaře Matyáše, a r. 1627 Eleonoru, manželku císaře Ferdinanda II. Pochována jest v chrámě svatojirském, byvši jednou z nejstarších abatyší starožitného kláštera toho.“

Královská korunovace
Královská korunovace na Pražském hradě
Česká královna
Anna, manželka císaře Matyáše. Zakladatelka kapucínské krypty ve Vídni
Česká královna
Eleonora, manželka císaře Ferdinanda II. Dala podnět ke zřízení zvláštní kaple pro uložení srdcí panovníků v kostele bosých augustiniánů ve Vídni

Genealogická posloupnost od Václava Albína z Helfenburka, rožmberského kancléře, do současnosti je tato:

Genealogická posloupnost